ESG Case Stories

Eksempler fra vår rapport om bærekraft 2019/20

Sirkulær tilnærming til produktdesign

"Tenk deg at vi gjennom vårt arbeid med produktdesign kan levere bærekraftige løsninger som har en positiv innvirkning på miljøet rundt oss."

Nicklas Christian Funk
Sustainability Engineer
 Ambu

Sirkulær tilnærming til produktdesign

I vårt arbeid for en mer bærekraftig fremtid har Ambu valgt å se bakover. Faktisk helt tilbake til begynnelsen av en produktsyklus – nemlig  til selve designen av produktet. Én av tre bærekraftsøyler som er definert av Ambu, gjelder sirkulær design og gjelder bærekraft knyttet til valg av materialer, deler, bearbeiding, moduler, produkter, emballasje osv.

Vi ønsker å få Ambus innsats for bærekraft til å bli større og mer integrert i selskapet, og vi ønsker å ha en innstilling til sirkulær økonomi som fremmer dette,” sier Nicklas Funk, Sustainability Engineer hos Ambu.

Seks designprinsipperNicklas Funk har fokusert på produktdesign og laget en veileder som fastsetter seks prinsipper som støtter selskapets innovasjonsprosjekter og viser veien til mer bærekraftige prosesser og resultater. Prinsippene stiller viktige spørsmål og gir gode råd om tiltak som kan iverksettes for å gjøre et produktutviklingsprosjekt mer bærekraftig.

Det er viktig for oss å ha disse veiledende prinsippene fordi de bidrar til å bygge interne ferdigheter, gjøre bærekraft til en integrert del av alle prosjekter og sette alle hensyn bak produktinnovasjonene våre i et større perspektiv. De hjelper også oss som selskap med å snakke samme språk når det gjelder bærekraft,” forklarer Nicklas Funk.

En tid med muligheterI lys av veksten og ekspansjonen Ambu er på, synes Nicklas Funk at dette er det optimale tidspunktet for å investere i mer bærekraft i selskapet, og sier:

Akkurat nå, i Ambu, er det mye fokus på innovasjon og måter å sikre langsiktig vekst for selskapet på. Det betyr også at det akkurat nå er mange muligheter for å innlemme en grundig holdning til bærekraft i selskapet. Vi i Ambu arbeider for å optimalisere arbeidsprosessene og forbedre kvaliteten på pasientbehandlingen. Tenk deg at vi gjennom vårt arbeid med produktdesign også kan levere bærekraftige løsninger som har en positiv innvirkning på miljøet rundt oss.”

Viktigheten av kliniske studier

"Passer den typen studie vi velger, til det resultatet vi trenger?"

Helene Gustafsson
Direktør, Global Clinical Affairs
Ambu

Viktigheten av kliniske studier

For Ambu som produsent av medisinsk utstyr er kliniske tester en viktig del av det å lansere produkter på markedet. Avhengig av ønsket utfall kan de kliniske studiene omfatte dukker, kadaver, dyr eller til slutt – mennesker. Både typen studie, behovet for testing og det potensielle resultatet av de kliniske studiene er faktorer som må vurderes nøye for å sikre riktig testing til riktig tid i løpet av produktets levetid.

Når vi tar medisinsk utstyr til markedet, trenger vi kliniske data for å underbygge at produktene oppfyller de relevante ytelses- og sikkerhetskravene. Men det er alltid en balanse man må finne. Vi ønsker å utføre de nødvendige kliniske studiene, men vi ønsker ikke å utsette pasienter for testing av våre produkter hvis det ikke anses som hensiktsmessig,” sier Helene Gustafsson, Direktør, Global Clinical Affairs hos Ambu, og utdyper:

Det er viktig å vurdere resultatet av de kliniske studiene. Vil en gitt studie bare gi oss relevant kunnskap for å få et produkt på markedet, eller kanskje også gi reelle kliniske resultater? Passer den typen studie vi velger, til det resultatet vi trenger? Dette er spørsmål som vi diskuterer hver dag i Global Clinical Affairs for å vurdere virkningene av å utføre en klinisk studie.

En etisk tilnærming
Som en del av vurderingen av typen klinisk studie, behovet for og resultatet av kliniske studier forsikrer Ambu seg om at studiene utføres i samsvar med god klinisk praksis (GCP). Dette gir etiske standarder av svært høyt nivå. Ambu har opprettet en intern etisk komité som har som oppgave å vurdere om våre kliniske studier planlegges og utføres i samsvar med gjeldende forskrifter og lovgivning, samt å gi råd om ytterligere etiske hensyn.

Det er en selvfølge at vi følger bestemmelsene som fastsettes av lokale kompetente myndigheter i landene der vi utfører kliniske studier. I tillegg har sykehusene som oftest en egen etisk komité. Vi ønsker imidlertid å sikre at vi tar opp alle etiske og kliniske aspekter internt før vi går til den etiske komitéen ved et sykehus eller en lokal myndighet. Vi – som medisinsk selskap – har ansvar for å gjennomføre kun relevante og nødvendige kliniske tester for å støtte våre produkter.”

Forretningsetikk og samsvar: Et organisatorisk ansvar og verdi

"Dette er et ansvar vi alle har, som en del av Ambu
– fra styret, administrasjonen og ledelsen til de enkelte ansatte"

Casper Venbjerg Hansen
Direktør, Corporate Business Ethics & Compliance Officer
Ambu

Forretningsetikk og samsvar: Et organisatorisk ansvar og verdi  

 

Etikk og etterlevelse i virksomheten styrer selskapets atferd, relasjoner og vekst. Ettersom vi er et selskap som er i ferd med å ekspandere, og fordi vi har et nært forhold til interessentene våre, er det i dag viktigere enn noen gang å fremme forretningsetikk og samsvar og opptre med integritet,” svarer Casper Venbjerg Hansen, direktør, Corporate Business Ethics & Compliance, når han blir spurt om viktigheten av forretningsetikk og samsvar hos Ambu.

Som et globalt og voksende selskap må Ambu sikre at nasjonale og internasjonale retningslinjer og standarder overholdes, og flere initiativer for å oppnå dette er allerede i gang.

Vi arbeider med å bygge opp samsvarsprogrammer og etiske standarder i forbindelse med markedsføringsmateriell, opplæring av salgsrepresentanter og retningslinjer for samhandling med helsepersonell, fordi vi ønsker å ha stor åpenhet i relasjonene til kundene våre og viktige opinionsledere i bransjen. Vi øker også bevisstheten rundt våre etiske retningslinjer og hotline for varslere, slik at selv om selskapet vokser, er alle enige om hva som er rett og hva som er galt i en Ambu-kontekst, og alle vet hvor og hvordan de skal rapportere bekymringer,” forklarer Casper Venbjerg Hansen.

Et styringssystem for compliance
Ambu er også i ferd med å implementere et generelt system for compliance, som vil inneholde flere forskjellige programmer. Systemet gir et rammeverk for etterlevelse  i form av åtte spesifikke elementer. Det fungerer som et verktøy for å vurdere fremdriften til disse elementene.

Gjennom compliancesystemet – som inneholder elementer som risikostyring, rutiner og prosedyrer samt kommunikasjon og opplæring – kan vi måle modenhetsnivået vårt. Dette gjør det mulig for oss å kontinuerlig overvåke og evaluere våre compliancetiltak,” sier Casper Venbjerg Hansen og fortsetter:

“Generelt kan vi gjennom complianceprosesser, retningslinjer og vårt nye styringssystem sikre at vi overholder alle standardene som er satt i helsesystemer over hele verden, og at vi er konsekvente og autentiske i måten vi arbeider på og hva vi leverer. Dette er et ansvar vi alle har som en del av Ambu – fra styret, administrasjonen og ledelsen til de enkelte ansatte. Det er fortsatt mye arbeid som må gjøres, men ambisjonene våre er høye, og vi er på rett spor.

En sterk vekstkultur

"Vi må tørre å ansette annerledes og lære lederne våre å se utover sine egne speilbilder."

Christoffer Bjørk Petersen
Head of Business Partnering & Development
Ambu

En sterk vekstkultur

Ambus viktigste ressurs er menneskene. I regnskapsåret ble det ansatt ca. 1000 nye medarbeidere i selskapet, som nå har mer enn 4000 ansatte over hele verden.

For oss i Ambus HR-avdelinger har det vært et travelt år å få så mange nyansatte inn i Ambu. Å være en del av et selskap som jobber direkte for å hjelpe leger og å forbedre pasientpleien er svært tilfredsstillende, og det er en av grunnene til at mange har valgt å komme til Ambu,” sier Christoffer Bjørk Petersen, Head of Business Partnering & Development, og fortsetter:

Å tiltrekke seg og hente inn talent er ett element. Vi fokuserer også på å sikre at våre ansatte får et riktig introduksjonsprogram og en strukturert livssyklus i selskapet, slik at de kan bruke lidenskapen og potensialet sitt og styrke prestasjonene sine så lenge de er hos Ambu.

Ambu-kulturen og arbeidsmetodene har som mål å utfordre og støtte de ansatte i de daglige oppgavene deres. Eksamensprogram, lederutviklingskurs og nettverksgrupper er noen av de mange stegene Ambu tar for tiden for å skape rom for at de ansatte kan lære og vokse i rollene sine.

Vokse som enkeltpersoner og som selskap
For å sikre at vi støtter vår nåværende vekststrategi fullt ut, er det viktig at vi håndplukker de skarpeste hodene, hjelper dem med å utvikle seg og integrere dem godt i Ambu-kulturen,” sier Christoffer Bjørk Petersen.

Når nye personer ansettes i selskapet, blir de møtt av kollegene sine og introdusert for Ambus nøkkelfunksjoner, virksomhet og kultur. Helt fra begynnelsen av er normen å ha regelmessige samtaler og å justere mål og tidspunkt for tilbakemeldinger, og dette fortsetter helt til de ansatte blir Ambu-veteraner. Denne innsatsen sikrer at Ambus ansatte får muligheten til å bli hørt, utvikle ferdighetene sine og gjennomføre ambisjonene sine, uavhengig av sted eller stilling.

Tørre å ansette annerledes
Ambu er et nyskapende selskap. Derfor er nye måter å tenke på, ulike perspektiver og en sterk kultur som samkjører det hele, nøkkelen til Ambus suksess.

Vi må tørre å ansette annerledes og lære lederne våre å se utover sine egne speilbilder. Det må for eksempel være en jevn kjønnsfordeling blant søkerne som vurderes for hver ledige stilling. Faktisk vil vi stoppe en rekrutteringsprosess for ta et skritt tilbake og sikre at vi har et bredt utvalg av kandidater. Og så må vi i selskapet fortsette å fremme en inkluderende kultur. Ambu er et globalt selskap med en rik arv, og vi vokser eksponentielt. Våre folk, tenkemåter og kultur må reflektere det,” forklarer Christoffer Bjørk Petersen.

Et ftalatfritt selskap

"Vi var ikke villige til å gå senke kravene til funksjonaliteten, holdbarheten eller levetiden til sluttproduktene.”

Annette Bitz
Head of Biosafety
Ambu

Et ftalatfritt selskap

 

I dette regnskapsåret nådde Ambu målet om å eliminere skadelige ftalater fra alle produkter. Ftalater brukes vanligvis som mykgjørere som tilsettes plasten slik at den blir mykere, og materialets fleksibilitet, transparens og holdbarhet øker. På grunn av de kjemiske komponentene kan noen ftalater være skadelige. Per 30. september 2020 har Ambu sluttet å produsere produkter som inneholder skadelige ftalater.

Dette er et mål vi har hatt i nesten ti år, så det er en stor milepæl for oss å komme dit det nå,” sier Annette Bitz, Head of Biosafety i Ambu.

En kompleks prosess
Målet ble til på bakgrunn av et kundebehov. Og for at Ambu skulle kunne oppfylle dette behovet, måtte selskapet undersøke hvilke mykgjørere som kunne være egnede erstatninger. Først da kunne prosjektet med 100 % ftalatfrie produkter starte.

Helt fra starten fortalte vi kundene våre at vi var villige til å lytte til deres behov for ftalatfrie produkter, men vi påpekte også at dette var en langt fra enkel prosess. Det var ikke nok at vi skulle erstatte ftalatene. Det var helt avgjørende for oss å finne de helt riktige erstatningene. Vi var ikke villige til å gå på akkord med funksjonaliteten, holdbarheten eller levetiden til sluttproduktene. Det var også viktig for oss at vi ikke la en kostnadsbelastning på kundene våre,” sier Annette Bitz.

Prosjektet startet med en erstatning for ftalater i Ambu-ansiktsmaskene og larynksmaskene fordi disse produktene brukes i direkte kontakt med pasientene. I utgangspunktet var ftalatmålet kun ment å dekke medisinsk utstyr, men det ble snart utvidet til å omfatte hele produktporteføljen, inkludert opplæringsutstyr som Ambu-dukker.

En felles innsats
Vi måtte be alle leverandørene våre om å fjerne ftalater fra produktene sine, og så måtte vi teste produktene. Det har vært en enorm samarbeidsinnsats blant alle aktørene, og det er fantastisk å se at innsatsen har gitt resultater,” sier Annette Bitz.

I forrige regnskapsår jobbet Ambu med å erstatte ftalater i kretser og VivaSight-produkter. Ettersom dette var vellykket, har Ambu nå nådd målet om ftalatfrie produkter i hele produktporteføljen.

Les bærekraftsrapporten 2019/20

Les disse historiene og mange flere til i årets rapport om bærekraft. 

Last ned hele rapporten om bærekraft 2019/20

 

keyboard_arrow_up